เราได้รับข้อมูลการแจ้งปัญหาจากท่านแล้ว และเราจะรีบดำเนินการแก้ไข
ปัญหาการใช้งานของท่านให้เร็วที่สุด
ขอบคุณครับ